Lokale użytkowe - ogłoszenie o przetargu.

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGACH  NA  NAJEM  LOKALI  UŻYTKOWYCH

Przetarg  ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Tomaszowie Maz.,który odbędzie się w siedzibie Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz. w dniu 16.01.2024 r. o godz. 9:00

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U  N A   N A J E M   L O K A L I   U Ż Y T K O W Y C H

 

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Majowej 15, 97-200 Tomaszów Maz., ogłasza przetarg nieograniczony, ustny, na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługową, handlową, biurową, edukacyjną itp.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Lokalizacje wraz z powierzchniami:
1) ul. Warszawska 21/23 - 23,00 m2
- parter - wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną,
- cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 25,00 zł /m2.
2) ul. Warszawska 21/23 - 13,61 m2
- partej- wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną,
- cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 25,00 zł /m2.
3) ul. Warszawska 21/23 -20,00 m2
- parter - wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną,
- cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 25,00 zł /m2.

Osoba, która wygra przetarg - najemca lokalu użytkowego, będzie opłacał czynsz najmu, według wylicytowanej stawki miesięcznej powiększony o podatek VAT. Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 25-tego dnia każdego miesiąca.

W przedmiotowych lokalach zabrania się prowadzenia działalności związanej z grami hazardowymi oraz handlu i przechowywania towarów prawnie zakazanych bądź będących na granicy prawa (dopalacze, sterydy itp.).

W lokalach znajdujących się w sąsiedztwie mieszkań wyklucza się prowadzenia działalności zakłócającej spokój mieszkańców.

Warunkami podstawowymi wzięcia udziału w przetargu są:
1. wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 16.01.2024 r. na rachunek Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. (PKO BP: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451). Wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem przetargu.
2. złożenie w'terminie do dnia 16.01.2024 r. do godz. 8:45 oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i z treścią umowy najmu oraz oświadczeń określonych w punkcie 9 Regulaminu.

Informujemy, że w umowie najmu znajdują się między innymi poniższe zapisy:
1) Wynajmujący od dnia przekazania lokalu będzie pobierał od Najemcy opłaty za media w tym opłaty za wywóz nieczystości stałych w przypadku o ile Najemca nie będzie ich regulował samodzielnie na podstawie indywidualnej umowy w zakresie odbioru.
2) Czynsz najmu może być z początkiem roku kalendarzowego 2025 weryfikowany o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określany przez Prezesa GUS i ogłaszany w Monitorze Polskim.
3) Najemca wpłaci kaucję zabezpieczającą w kwocie stanowiącej 3-krotność czynszu brutto.
4) Koszty adaptacji i przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę bez prawa ubiegania się o ich zwrot.
5) Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Spółki i do pobrania ze strony internetowej

Lokale można oglądać w dowolnym terminie do dnia poprzedzającego datę przetargu, po wcześniejszym umówieniu pod tel. 517-676-611, gdzie również udzielane są szczegółowe informacje.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

 

Przetarg  ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Tomaszowie Maz.,który odbędzie się w siedzibie Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz. w dniu 17.01.2024 r. o godz. 9:00

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U  N A   N A J E M   L O K A L I   U Ż Y T K O W Y C H

 

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Majowej 15, 97-200 Tomaszów Maz., ogłasza przetarg nieograniczony, ustny, na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługową, handlową, biurową, edukacyjną itp.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Lokalizacje wraz z powierzchniami:
1) ul. Jałowcowa 13 - 32,15 m2
- parter - wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną, miejskie C.O.
- cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 27,00 zł /m2.
2) ul. Jałowcowa 15 - 98,03 m2 ' A - n
- parter - wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną, miejskie C.O.
- cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 25,00 zł Im2.
3) ul. Piłsudskiego 17/19 (wjazd od ul. Zgorzelickiej) - 105,00 m2
-parter-MAGAZYN
- cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 12,00 zł /m2.

W odniesieniu do lokalu z pozycji 2) ul. Jałowcowa 15, ze względu na konieczność poniesienia nakładów na remont i dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności czynsz będzie płacony w następujący sposób:
- przez sześć pierwszych miesięcy najmu licząc od dnia podpisania umowy w wysokości 20 % wylicytowanej stawki,
- przez sześć kolejnych miesięcy najmu w wysokości 60 % wylicytowanej stawki,
- od trzynastego miesiąca najmu czynsz będzie naliczany w pełnej wysokości.
W odniesieniu do lokalu z pozycji 2) ul. Jałowcowa 15, przyszły najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Spółki 3 miesięczną kaucję zabezpieczającą przedmiot najmu w następujący sposób:
- najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy kwotę w wysokości jednego miesięcznego wy licytowanego czynszu brutto,
- w nieprzekraczalnym terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy kolejną kwotę kaucji w wysokości dwóch pełnych czynszy brutto, jako uzupełnienie kaucji do jej pełnej wartości.

W odniesieniu do lokali z pozycji 1) ul. Jałowcowa 13 i pozycji 3) ul. Piłsudskiego 17/19, przyszły najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Spółki 3-miesięczną kaucję zabezpieczającą przedmiot najmu w całości, przed podpisaniem umowy.

Osoba, która wygra przetarg - najemca lokalu użytkowego, będzie opłacał czynsz najrriu; według wylicytowanej stawki miesięcznej powiększony o podatek VAT. Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 25-tego dnia każdego miesiąca.

W przedmiotowych lokalach zabrania się prowadzenia działalności związanej z grami hazardowymi oraz handlu i przechowywania towarów prawnie zakazanych bądź będących na granicy prawa (dopalacze, sterydy itp.)

W lokalach znajdujących się w sąsiedztwie mieszkań wyklucza się prowadzenia działalności zakłócającej spokój mieszkańców.

Warunkami podstawowymi wzięcia udziału w przetargu są:
1. wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 17.01.2024 r. na rachunek Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. (PKO BP: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451). Wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem przetargu.
2. złożenie w terminie do dnia 17.01.2024 r. do godz. 8:45 oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i z treścią umowy najmu oraz oświadczeń określonych w punkcie 9 Regulaminu.

Informujemy, że w umowie najmu znajdują się między innymi poniższe zapisy:
1) Wynajmujący od dnia przekazania lokalu będzie pobierał od Najemcy opłaty za media w tym opłaty za wywóz nieczystości stałych w przypadku o ile Najemca nie będzie ich regulował samodzielnie na podstawie indywidualnej umowy w zakresie odbioru.
2) Czynsz najmu może być z początkiem roku kalendarzowego 2025 wety Pikowany o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określany przez Prezesa GUS i ogłaszany w Monitorze Polskim.
3) Koszty adaptacji i przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę bez prawa ubiegania się o ich zwrot.
4) Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Spółki i do pobrania ze strony internetowej

Lokale można oglądać w dowolnym terminie do dnia poprzedzającego datę przetargu, po wcześniejszym umówieniu pod tel. 517-676-611, gdzie również udzielane są szczegółowe informacje.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

 

Przetarg  ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Tomaszowie Maz.,który odbędzie się w siedzibie Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz. w dniu 18.01.2024 r. o godz. 9:00

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U  N A   N A J E M   L O K A L I   U Ż Y T K O W Y C H

 

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Majowej 15, 97-200 Tomaszów Maz., ogłasza przetarg nieograniczony, ustny, na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługową, handlową, biurową, edukacyjną itp.

 Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Lokalizacje wraz z powierzchniami:
1) ul. Jerozolimska 12 - 65,58 m2
- parter - wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną, ,Vv
- cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 23,00 zł /m2.
2) ul. Jerozolimska 6 - 42,00 m2
- parter - wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną, '• P*
- cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 28,00 zł /m2.
3) ul. Polna 1 - 75,00 m2
- parter - wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną,
- cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 20,00 zł /m2.

W odniesieniu do lokalu z pozycji 1) ul. Jerozolimska 12, ze względu na konieczność poniesienia nakładów na remont i dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności czynsz będzie płacony w następujący sposób:
- przez sześć pierwszych miesięcy najmu licząc od dnia podpisania umowy w wysokości 20 % wylicytowanej stawki,
- przez sześć kolejnych miesięcy najmu w wysokości 60 % wylicytowanej stawki,
- od trzynastego miesiąca najmu czynsz będzie naliczany w pełnej wysokości.
W odniesieniu do lokalu z pozycji 1) ul. Jerozolimska 12, przyszły najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Spółki 3 miesięczną kaucję zabezpieczającą przedmiot najmu w następujący sposób:
- najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy kwotę w wysokości jednego miesięcznego wylicytowanego czynszu brutto,
- w nieprzekraczalnym terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy kolejną kwotę kaucji w wysokości dwóch pełnych czynszy brutto, jako uzupełnienie kaucji do jej pełnej wartości.

W odniesieniu do lokali z pozycji 2) ul. Jerozolimska 6 i 3) ul. Polna 1, przyszły najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Spółki 3-miesięczną kaucję zabezpieczającą przedmiot najmu w całości, przed podpisaniem umowy.

Osoba, która wygra przetarg - najemca lokalu użytkowego, będzie opłacał czynsz najmuj według wylicytowanej stawki miesięcznej powiększony o podatek VAT. Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 25-tego dnia każdego miesiąca.

W przedmiotowych lokalach zabrania się prowadzenia działalności związanej z grami hazardowymi oraz handlu i przechowywania towarów prawnie zakazanych bądź będących na granicy prawa (dopalacze, sterydy itp.).

W lokalach znajdujących się w sąsiedztwie mieszkań wyklucza się prowadzenia działalności zakłócającej spokój mieszkańców.

Warunkami podstawowymi wzięcia udziału w przetargu są:
1. wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 18.01.2024 r. na rachunek Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. (PKO BP: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451).
Wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem przetargu.
2. złożenie w terminie do dnia 18.01.2024 r. do godz. 8:45 oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i z treścią umowy najmu oraz oświadczeń określonych w punkcie 9 Regulaminu.
Informujemy, że w umowie najmu znajdują się między innymi poniższe zapisy:
1) Wynajmujący od dnia przekazania lokalu będzie pobierał od Najemcy opłaty za media w tym opłaty za wywóz nieczystości stałych w przypadku o ile Najemca nie będzie ich regulował samodzielnie na podstawie indywidualnej umowy w zakresie odbioru.
2) Czynsz najmu może być z początkiem roku kalendarzowego 2025 weryfikowany o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określany przez Prezesa GUS i ogłaszany w Monitorze Polskim.
3) Koszty adaptacji i przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę bez prawa ubiegania się o ich zwrot.
4) Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Spółki i do pobrania ze strony internetowej

Lokale można oglądać w dowolnym terminie do dnia poprzedzającego datę przetargu, po wcześniejszym umówieniu pod tel. 517-676-611, gdzie również udzielane są szczegółowe informacje.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

 

Przetarg  ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Tomaszowie Maz.,który odbędzie się w siedzibie Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz. w dniu 19.01.2024 r. o godz. 9:00

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U  N A   N A J E M   L O K A L I   U Ż Y T K O W Y C H

 

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Majowej 15, 97-200 Tomaszów Maz., ogłasza przetarg nieograniczony, ustny, na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługową, handlową, biurową, edukacyjną itp.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Lokalizacje wraz z powierzchniami:
1) ul. Jana Pawła II15 -15,00 m2
- parter - wyposażony w instalację elektryczną,
- cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 15,00 zł /m2.
2) Płac Narutowicza 7 - 97,13 m2
- parter - wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną, C.O.
- cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 20,00 zł /m2.
3) Plac Kościuszki 1 - 75,33 m2
-parter - wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, C.O. etażowe
- cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 35,00 zł /m2.

W odniesieniu do lokalu z pozycji 1) ul. Jana Pawła II 15, ze względu na konieczność poniesienia nakładów na remont i dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności czynsz będzie płacony w następujący sposób:
- przez sześć pierwszych miesięcy najmu licząc od dnia podpisania umowy w wysokości 20 % wy licytowanej stawki,
- przez sześć kolejnych miesięcy najmu w wysokości 60 % wylicytowanej stawki,
- od trzynastego miesiąca najmu czynsz będzie naliczany w pełnej wysokości.
W odniesieniu do lokalu z pozycji 1) ul. Jana Pawła II 15, przyszły najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Spółki 3 miesięczną kaucję zabezpieczającą przedmiot najmu w następujący sposób:
- najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy kwotę w wysokości jednego miesięcznego wy licytowanego czynszu brutto,
- w nieprzekraczalnym terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy kolejną kwotę kaucji w wysokości dwóch pełnych czynszy brutto, jako uzupełnienie kaucji do jej pełnej wartości.

W odniesieniu do lokali z pozycji 2) Plac Narutowicza 7 i 3) Plac Kościuszki 1, przyszły najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Spółki 3-miesięczną kaucję zabezpieczającą przedmiot najmu w całości, przed podpisaniem umowy.

Osoba, która wygra przetarg - najemca lokalu użytkowego, będzie opłacał czynsz najrriu; według wylicytowanej stawki miesięcznej powiększony o podatek VAT. Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 25-tego dnia każdego miesiąca.

W przedmiotowych lokalach zabrania się prowadzenia działalności związanej z grami hazardowymi oraz handlu i przechowywania towarów prawnie zakazanych bądź będących na granicy prawa (dopalacze, sterydy itp.).

W lokalach znajdujących się w sąsiedztwie mieszkań wyklucza się prowadzenia działalności zakłócającej spokój mieszkańców.

Warunkami podstawowymi wzięcia udziału w przetargu są:
1. wpłacenie Wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 19.01.2024 r. na rachunek Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. (PKO BP: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451). Wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem przetargu.
2. złożenie w terminie do dnia 19.01.2024 r. do godz. 8:45 oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i z treścią umowy najmu oraz oświadczeń określonych w punkcie 9 Regulaminu.

Informujemy, że w umowie najmu znajdują się między innymi poniższe zapisy:
1) Wynajmujący od dnia przekazania lokalu będzie pobierał od Najemcy opłaty za media w tym opłaty za wywóz nieczystości stałych w przypadku o ile Najemca nie będzie ich regulował samodzielnie na podstawie indywidualnej umowy w zakresie odbioru.
2) Czynsz najmu może być z początkiem roku kalendarzowego 2025 weryfikowany o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określany przez Prezesa GUS i ogłaszany w Monitorze Polskim.
3) Koszty adaptacji i przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę; bez prawa ubiegania się o ich zwrot.
4) Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Spółki i do pobrania ze strony internetowej

Lokale można oglądać w dowolnym terminie do dnia poprzedzającego datę przetargu, po wcześniejszym umówieniu pod tel. 517-676-611, gdzie również udzielane są szczegółowe informacje.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

 

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe -
    606 410 503 / 608 129 349

     

Zbuduj z nami swoje marzenia