Lokale użytkowe

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 N A   N A J E M   L O K A L U   U Ż Y T K O W E G O

 

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Majowej 15, 97-200 Tomaszów Maz., ogłasza przetarg nieograniczony, ustny, na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność usługową, handlową, biurową, edukacyjną itp.

Lokal o pow. 150,00 m2 przy ul. Mościckiego 12 – parter, wyposażony w instalację elektryczną, CO – ciepło miejskie i wod-kan.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za 1m2 pow. użytkowej lokalu wynosi 20,00 zł netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT.

Lokal znajduje się w sąsiedztwie mieszkań, co wyklucza prowadzenia w nim działalności zakłócającej spokój mieszkańców. W przedmiotowym lokalu zabrania się prowadzenia działalności związanej z grami hazardowymi oraz handlu i przechowywania towarów prawnie zakazanych bądź będących na granicy prawa (dopalacze, sterydy itp).

Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2021r. o godz. 9:30 w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

 Warunkami podstawowymi wzięcia udziału w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 29.04.2021r. na rachunek Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. (PKO BP: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451). Wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty.
  2. złożenie w terminie do dnia 30.04.2021r. do godz. 9:15 oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i z treścią umowy najmu oraz oświadczeń określonych w punkcie 9 Regulaminu.

Informujemy, że w umowie najmu między innymi znajdują się poniższe zapisy:

Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony. Od roku 2022 może być wykonywana waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług publikowanym przez GUS.

Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest ponosić koszty za dostarczane media.

Koszty adaptacji i przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę bez prawa ubiegania się o ich zwrot.

Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Spółki i na www.ttbs.com.pl

Lokal można oglądać w dowolnym terminie do dnia poprzedzającego datę przetargu, po wcześniejszym umówieniu pod tel. 517-676-611, gdzie również udzielane są szczegółowe informacje.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyn.


>> Regulamin przetargu w formacie PDF do pobrania.


 

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 601326 997
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia