Lokale użytkowe - ogłoszenie o przetargu.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U  N A   N A J E M   L O K A L I   U Ż Y T K O W Y C H

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Majowej 15, 97-200 Tomaszów Maz., ogłasza przetarg nieograniczony, ustny, na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługową, handlową, biurową, edukacyjną itp.

 

Lokale GRUPA A   

 1.   107,20 m² - Akacjowa 1
  • parter, wyposażony w instalację elektryczną i wod-kan., CO ciepło miejskie
  • cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 18,00 zł /m².
 2.   31,64 m² - Jałowcowa 13
  • parter, wyposażony w instalację elektryczną i wod-kan., CO ciepło miejskie – cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu  wynosi 15,00 zł /m².
 3.   23,00 m² - Plac Kościuszki 25
  • parter, wyposażony w instalację elektryczną i wod-kan.,
  • cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 28,00 zł /m².
 4.   105,00 m² - Marsz. J. Piłsudskiego 17/19 (od ul. Zgorzelickiej)
  • parter, przeznaczenie magazynowe
  • cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 10,00 zł /m².
 5.   12,00 m² - Polna 1
  • parter, wyposażony w instalację elektryczną i wod-kan., ogrzewanie elektryczne
  • cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 28,00 zł /m².
 6.   53,64 m² - Stolarska 31 
  • parter, wyposażony w instalację elektryczną, i wod-kan., CO ciepło miejskie
  • cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 28,00 zł /m².

 

Lokale GRUPA B                 

 1.   15,00 m² - Jana Pawła II 15
  • parter, wyposażony w instalację elektryczną
  • cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 10,00 zł /m².
 2.   89,50 m² - Marsz. J. Piłsudskiego 21 
  • parter, wyposażony w instalację elektryczną i wod-kan., CO ciepło miejskie – cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu  wynosi 15,00 zł /m².
 3.   65,58 m² - Jerozolimska 12
  • parter, wyposażony w instalację elektryczną, i wod-kan., ogrzewanie elektryczne lub kocioł węglowy 
  • cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 22,00 zł /m².
 4.   51,50 m² - Warszawska 58/60
  • parter, ogrzewanie elektryczne
  • cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 10,00 zł /m².
 5.   41,00 m² - Warszawska 58/60
  • parter, ogrzewanie elektryczne
  • cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 10,00 zł /m².

 

Do cen wywoławczych miesięcznej stawki czynszu za 1m² pow. użytkowej dla każdego lokalu zostanie doliczony podatek VAT.

 

     Z uwagi na konieczność wykonania remontów w lokalach należących do grupy B (pozycje od 8 do 12), płatności będą naliczane wg poniższego harmonogramu:

 • w okresie pierwszych 2 miesięcy najmu stawka czynszowa będzie wynosić 1 zł netto za całość lokalu,
 • przez kolejne 6 miesięcy stawka będzie wynosić 40% wylicytowanej stawki czynszu za 1m² pow. użytkowej lokalu,
 • od 9-go miesiąca najmu stawka będzie wynosić 100% wylicytowanej stawki czynszu za 1m² pow. użytkowej lokalu.

 

Lokale znajdują się w sąsiedztwie mieszkań, co wyklucza prowadzenia w nich działalności zakłócającej spokój mieszkańców. W przedmiotowych lokalach zabrania się prowadzenia działalności związanej z grami hazardowymi oraz handlu i przechowywania towarów prawnie zakazanych bądź będących na granicy prawa (dopalacze, sterydy itp.).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.05.2022r. o godz. 9:30 w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

 

 Warunkami podstawowymi wzięcia udziału w przetargu są:

 1. wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 05.2022r. na rachunek Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. (PKO BP: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451).

Wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty.

 1. złożenie w terminie do dnia 05.2022r. do godz. 9:15 oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i z treścią umowy najmu oraz oświadczeń określonych w punkcie 9 Regulaminu.

 

Informujemy, że w umowie najmu między innymi znajdują się poniższe zapisy:

Umowa na każdy wylicytowany lokal (z grupy A i grupy B) zawarta zostanie na czas nieokreślony od dnia 13 maja 2022r. 

W przypadku lokali z grupy A płatności z tytułu czynszu i opłat za media będą naliczane od dnia podpisania umowy. 

Od roku 2023 może być wykonywana waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług publikowanym przez GUS.

Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest ponosić koszty za dostarczane do lokalu media.

Koszty adaptacji i przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę bez prawa ubiegania się o ich zwrot.

 

Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Spółki i na www.ttbs.com.pl

Lokale można oglądać w dowolnym terminie do dnia poprzedzającego datę przetargu, po wcześniejszym umówieniu pod tel. 517-676-611, gdzie również udzielane są szczegółowe informacje.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyn. 

 

 


>> Regulamin przetargu w formacie PDF do pobrania.


 

Ważne telefony:

 • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
 • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
 • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
 • kominiarz - zasoby komunalne - 601326 997
 • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia