Odpracowanie długów

 

Możliwość odpracowania długów.

W Tomaszowskim TBS z powodzeniem funkcjonuje formuła odpracowywania długu dotyczącego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu komunalnego Gminy Miasta Tomaszów Maz.

Wniosek dotyczący odpracowania długu może złożyć dłużnik, który ukończył 18 lat i jest stroną umowy najmu lub korzysta z zadłużonego mieszkania bez tytułu prawnego. Z tej możliwości można skorzystać wówczas, gdy zadłużenie w należnościach przekracza 3 miesiące .

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zapewni chętnym w ramach świadczenia zastępczego prace o charakterze porządkowym w postaci sprzątania budynków i terenów zewnętrznych, uprzątanie opuszczonych pomieszczeń bądź wykonywanie lekkich prac remontowo – budowlanych. Świadczenia te mogą wykonywać dłużnicy lub osoby przez nich wskazane, zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do umowy o odpracowanie długu. Stawka jednostkowa za wykonanie wymienionych czynności i wynosi 12 zł. za jedną pełną godzinę.

Szczegóły dotyczące możliwości odpracowania długu dotyczącego lokalu mieszkalnego zawiera Regulamin zamieszczony poniżej. Chętni do odpracowania długu powinni zgłaszać się do windykatorów Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. osobiście lub telefonicznie  pod nr 724 64 20 lub 724 48 28.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odpracowania długów w tomaszowskim ZDiUM na podstawie zawartego kontraktu socjalnego z MOPS w Tomaszowie Maz. Informacje w tej sprawie uzyskać można u kierownika wydziału pomocy społecznej tel. 44 723 34 89 wew. 37

Pobierz REGULAMIN >>

Pobierz WNIOSEK >>

Ważne telefony:

  • awarie elektryczne: 505 724 898
  • awarie hydrauliczne: 506 712 094
  • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia