Lokale użytkowe - ogłoszenie o przetargu.

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGACH  NA  NAJEM  LOKALI  UŻYTKOWYCH

 

Przetarg  ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Tomaszowie Maz.,który odbędzie się w siedzibie Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.          w dniu 05.06.2024 r. o godz. 9:00

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U  N A   N A J E M   L O K A L I   U Ż Y T K O W Y C H

 

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Majowej 15, 97-200 Tomaszów Maz., ogłasza przetarg nieograniczony, ustny, na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługową, handlową, biurową, edukacyjną itp.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Lokalizacje wraz z powierzchniami:

 • Plac Narutowicza 7 - 97,13 m 2

— parter - wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną, C.O.

— cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 20,00 zł /m2.

 • Plac Kościuszki 1 - 75,33 m2

— parter - wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, C.O. etażowe

— cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 35,00 zł /m2.

 • Jałowcowa 13 — 32,15 m2

— parter - wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, C.O.

— cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 30,00 zł /m 2.

 • Piłsudskiego 1/3 - 65,95 m2

— parter - wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan,

— cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 32,00 zł /m2.

Przyszły najemca wylicytowanego lokalu użytkowego zobowiązany jest wpłacić na konto Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. kaucję zabezpieczającą przedmiot najmu stanowiącą 3-miesięczną kwotę czynszu brutto w całości przed podpisaniem umowy.

Przyszły najemca lokalu użytkowego, będzie opłacał czynsz najmu, według wylicytowanej stawki miesięcznej powiększonej o podatek VAT.

Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 25-tego dnia każdego miesiąca.

Okres 30 dni od daty podpisania umowy nie będzie podlegał opłacie z tytułu czynszu a obejmował będzie jedynie opłaty za media, celem przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności.

W przedmiotowych lokalach zabrania się prowadzenia działalności związanej z grami hazardowymi oraz handlu i przechowywania towarów prawnie zakazanych bądź będących na granicy prawa (dopalacze, sterydy itp.).

W lokalach znajdujących się w sąsiedztwie mieszkań wyklucza się prowadzenia działalności zakłócającej spokój mieszkańców.

Warunkami podstawowymi wzięcia udziału w przetargu są:

 1. wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 05.06.2024 r. na rachunek Tomaszowskiego TBS spółka z o.o. (PKO BP: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451). Wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem przetargu.
 2. złożenie w terminie do dnia 05.06.2024 r. do godz. 8:45 oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i z treścią umowy najmu oraz oświadczeń określonych w punkcie 9 Regulaminu.

Informujemy, że w umowie najmu znajdują się między innymi poniższe zapisy:

 • Wynajmujący od dnia przekazania lokalu będzie pobierał od Najemcy opłaty za media w tym opłaty za wywóz nieczystości stałych w przypadku o ile Najemca nie będzie ich regulował samodzielnie na podstawie indywidualnej umowy w zakresie odbioru.
 • Czynsz najmu może być z początkiem roku kalendarzowego 2025 weryfikowany o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określany przez Prezesa GUS i ogłaszany w Monitorze Polskim.
 • Koszty adaptacji i przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę bez prawa ubiegania się o ich zwrot.
 • Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

 

 

Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Spółki i do pobrania ze strony internetowej

Lokale można oglądać w dowolnym terminie do dnia poprzedzającego datę przetargu, po wcześniejszym umówieniu pod tel. 517-676-611, gdzie również udzielane są szczegółowe informacje.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

 

Przetarg  ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Tomaszowie Maz.,który odbędzie się w siedzibie Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.        w dniu 05.06.2024 r. o godz. 10:00

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U  N A   N A J E M   L O K A L I   U Ż Y T K O W Y C H

 

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Majowej 15, 97-200 Tomaszów Maz., ogłasza przetarg nieograniczony, ustny, na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługową, handlową, biurową, edukacyjną itp.

 Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Lokalizacje wraz z powierzchniami:

 • Jałowcowa 15 — 98,03 m2 - lokal posiada piwnicę 24,74 m2

— parter - wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną., C.O.

— cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 20,00 zł /m2.

 • Piłsudskiego 21 - 65,58 m2

— parter - wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan. C.O.

— cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 30,00 zł /m 2.

 • Warszawska 11 - 90,22 m2

— parter - wposażony w instalację elektryczną, wod-kan.

— cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 20,00 zł /m2.

Ze względu na konieczność poniesienia nakładów na remont i dostosowanie lokali do potrzeb prowadzonej działalności czynsz będzie płacony w następujący sposób:

 • przez sześć pierwszych miesięcy najmu licząc od dnia podpisania umowy wysokości 20 % wylicytowanej stawki,
 • przez sześć kolejnych miesięcy najmu w wysokości 60 % wylicytowanej stawki, - od trzynastego miesiąca najmu czynsz będzie naliczany w pełnej wysokości.

Przyszły najemca wylicytowanego lokalu użytkowego zobowiązany jest wpłacić na konto Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. kaucję zabezpieczającą przedmiot najmu, stanowiącą 3-miesięczną kwotę wylicytowanego czynszu brutto, w następujący sposób:

 • najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy kwotę w wysokości jednego miesięcznego wylicytowanego czynszu brutto,
 • w nieprzekraczalnym terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy kolejną kwotę kaucji w wysokości dwóch pełnych czynszy brutto, jako uzupełnienie kaucji do jej pełnej wartości.

Przyszły najemca lokalu użytkowego, będzie opłacał czynsz najmu, według wylicytowanej stawki miesięcznej powiększonej o podatek VAT.

Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 25-tego dnia każdego miesiąca.

W przedmiotowych lokalach zabrania się prowadzenia działalności związanej z grami hazardowymi oraz handlu i przechowywania towarów prawnie zakazanych bądź będących na granicy prawa (dopalacze, sterydy itp.).

W lokalach znajdujących się w sąsiedztwie mieszkań wyklucza się prowadzenia działalności zakłócającej spokój mieszkańców.

Warunkami podstawowymi wzięcia udziału w przetargu są:

 1. wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 05.06.2024 r. na rachunek Tomaszowskiego TBS spółka z o.o. (PKO BP: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451). Wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem przetargu.
 2. złożenie w terminie do dnia 05.06.2024 r. do godz. 9:45 oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i z treścią umowy najmu oraz oświadczeń określonych w punkcie 9 Regulaminu.

Informujemy, że w umowie najmu znajdują się między innymi poniższe zapisy:

 • Wynajmujący od dnia przekazania lokalu będzie pobierał Od Najemcy opłaty za media w tym opłaty za wywóz nieczystości stałych w przypadku o ile Najemca nie będzie ich regulował samodzielnie na podstawie indywidualnej umowy w zakresie odbioru.
 • Czynsz najmu może być z początkiem roku kalendarzowego 2025 weryfikowany o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określany przez Prezesa GUS i ogłaszany w Monitorze Polskim.
 • Koszty adaptacji i przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę bez prawa ubiegania się o ich zwrot.

Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony

 

Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Spółki i do pobrania ze strony internetowej

Lokale można oglądać w dowolnym terminie do dnia poprzedzającego datę przetargu, po wcześniejszym umówieniu pod tel. 517-676-611, gdzie również udzielane są szczegółowe informacje.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

 

Ważne telefony:

 • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
 • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
 • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
 • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
 • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe -
  606 410 503 / 608 129 349

   

Zbuduj z nami swoje marzenia