Informacja o przetargu ofertowym na najem lokali użytkowych położonych w Tomaszowie Mazowieckim  

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Majowej 15, 97-200 Tomaszów Maz., ogłasza przetarg nieograniczony, ustny, na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługową, handlową, biurową, edukacyjną itp.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Lokalizacje i powierzchnie lokali:

 1. ul. Polna 1 - 75,00 m
  (lokal położony blisko PI. Kościuszki i ul. Jerozolimskiej)
  - parter - wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną.
  - cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 20,00 zł / m2
 2. ul. Jerozolimska 12 - 65,58 m2
  (lokal położony blisko PI. Kościuszki i ul. Polnej)
  - parter - wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan.
  - cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 35,00 zł / m2
 3. ul. Jerozolimska 6 - 42,00 m2 (lokal położony blisko PI. Kościuszki)
  - parter - wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan.
  - cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 35,00 zł / m2

Ze względu na konieczność poniesienia nakładów na remont i dostosowanie lokali do potrzeb prowadzonej działalności czynsz będzie płacony w następujący sposób:
- przez sześć pierwszych miesięcy najmu licząc od dnia podpisania umowy w wysokości 20 % wylicytowanej stawki,
- przez sześć kolejnych miesięcy najmu w wysokości 60 % wylicytowanej stawki,
- od trzynastego miesiąca najmu czynsz będzie naliczany w pełnej wysokości.

Przyszły najemca wylicytowanego lokalu użytkowego zobowiązany jest wpłacić na konto Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. kaucję zabezpieczającą przedmiot najmu, stanowiącą 3-miesięczną kwotę wylicytowanego czynszu brutto w następujący sposób:
- najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy kwotę w wysokości jednego miesięcznego wylicytowanego czynszu brutto,
- w nieprzekraczalnym terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy kolejną kwotę kaucji w wysokości dwóch pełnych czynszy brutto, jako uzupełnienie kaucji do jej pełnej wartości.

Przyszły najemca lokalu użytkowego, będzie opłacał czynsz najmu, według wylicytowanej stawki miesięcznej powiększonej o podatek VAT.

Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 25-tego dnia każdego miesiąca.

W przedmiotowych lokalach zabrania się prowadzenia działalności związanej z grami hazardowymi oraz handlu i przechowywania towarów prawnie zakazanych bądź będących na granicy prawa (dopalacze, sterydy itp.).

W lokalach znajdujących się w sąsiedztwie mieszkań wyklucza się prowadzenia działalności zakłócającej spokój mieszkańców.

Warunkami podstawowymi wzięcia udziału w przetargu są:

 1. wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 20.05.2024 r. na rachunek Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. (PKO BP: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451).. Wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem przetargu.
 2. złożenie w terminie do dnia 20.05.2024 r. do godz. 8:45 oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i z treścią umowy najmu oraz oświadczeń określonych w punkcie 9 Regulaminu.

Informujemy, że w umowie najmu znajdują się między innymi poniższe zapisy:

 1. Wynajmujący od dnia przekazania lokalu będzie pobierał od Najemcy opłaty za media  w tym opłaty za wywóz nieczystości stałych w przypadku o ile Najemca nie będzie ich regulował samodzielnie na podstawie indywidualnej umowy w zakresie odbioru.
 2. Czynsz najmu może być z początkiem roku kalendarzowego 2025 weryfikowany o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określany przez Prezesa GUS   i ogłaszany w Monitorze Polskim.
 3. Koszty adaptacji i przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę bez prawa ubiegania się o ich zwrot.
 4. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Spółki  i do pobrania ze strony internetowej

Lokale można oglądać w dowolnym terminie do dnia poprzedzającego datę przetargu, po wcześniejszym umówieniu pod tel. 517-676-611, gdzie również udzielane są szczegółowe informacje.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyn.

Ważne telefony:

 • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
 • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
 • awarie instalacji gazowych - 665 643 807
 • awarie instalacji C.O. - 799 028 025
 • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
 • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia