Lokale użytkowe

 

 

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW

Regulamin rozliczania kosztów dostawy mediów dostarczonych do użytkowników lokali stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i zasobu własnego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

§ 1

Informacje ogólne 

 • Przez użytkownika należy rozumieć lokatora w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019r, poz. 1182 z późn. zm), najemcę lokalu użytkowego, dzierżawcę biorącego do używania, podmiot dysponujący nieruchomością lub jej częścią na podstawie innego tytułu lub bez tytułu prawnego.
 • Jeżeli do rozliczeń kosztów mediów jednostką odniesienia jest ilość osób, to poprzez osoby zamieszkałe w danym lokalu rozumie się osoby: wymienione w oświadczeniu Najemcy i przebywające faktycznie w lokalu.
 • Regulamin dotyczy mieszkańców budynku wyposażonego w wodomierz główny.

§ 2

Przedmiot regulaminu 

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad rozliczania kosztów: zużycia wody, odprowadzenia ścieków do kanalizacji, zużycia energii elektrycznej.

§ 3

Metodologia ustalania wielkości kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków 

 • Koszty zużycia wody oraz odprowadzonych ścieków z nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym zostaną ustalone, jako suma kosztów faktur:
  • wystawionych przez dostawcę, których podstawą są odczyty wodomierza głównego
  • zużycia energii elektrycznej niezbędnej do dostarczenia wody
  • za wykonanie odczytów liczników indywidualnych w lokalach

Koszt zużycia wody oraz odprowadzonych ścieków ulega ewentualnej korekcie o: ilość wody zużytej na utrzymanie porządku i czystości (w przypadku opomiarowania ujęcia poboru wody, służącego do celów porządkowych); poboru wody na cele budowlane (jeżeli w nieruchomości był prowadzony remont); inne ubytki związane z eksploatacją nieruchomości. Skorygowana ilość m3 rozliczona zostanie, jako koszt eksploatacji budynku lub refakturowana dla właściwego podmiotu.

 • Suma kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków określona w ust.1 może również podlegać korektom, jeżeli w wyniku reklamacji nastąpiła korekta rozliczenia indywidualnego lokalu, dotycząca poprzednich okresów rozliczeniowych. Wówczas różnica pomiędzy pierwotnym a skorygowanym rozliczeniem powiększa lub pomniejsza koszty bieżącego okresu rozliczeniowego.
 • Pełnym okresem rozliczeniowym jest okres 12 miesięcy.

§ 4

Założenia ogólne 

 • Rozliczenie kosztów zużycia wody oraz odprowadzonych ścieków z użytkownikiem lokalu dokonywane jest raz w roku na podstawie wskazań wodomierzy (traktowanych jako podzielniki kosztów), zainstalowanych na punktach poboru wody, w sposób gwarantujący całkowity pomiar wody dostarczonej do lokalu.
 • Rozliczenie wg zapisu ust. 1 następuje tylko wtedy, gdy równocześnie są spełnione następujące warunki:
  • wodomierz jest sprawny technicznie;
  • wodomierz jest zabudowany zgodnie z przepisami ;
  • wodomierz ma nienaruszoną plombę legalizacyjną;
  • wodomierz ma nienaruszoną plombę zabezpieczającą założoną przez zarządcę nieruchomości.
 • Zużycie wody oraz odprowadzonych ścieków w lokalach nieopomiarowanych wg zapisu pkt 1 rozlicza się następująco:

Na poczet kosztów zużycia wody i odprowadzonych ścieków mieszkańcy płacą miesięcznie zaliczki w wymiarze:

- 5 m3/osobę miesięcznie w cenie obowiązującej od dostawcy w lokalach, do których doprowadzona jest woda,

- 3 m3/osobę miesięcznie w cenie obowiązującej od dostawcy dla mieszkańców korzystających ze zdroju.

§ 5

Zasady podziału kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków na poszczególne lokale, w częściach wynikających z odczytów liczników indywidualnych oraz z różnicy pomiędzy wodomierzem głównym, a wodomierzami indywidualnymi  

 • Rozliczenie kosztów na poszczególne lokale dokonuje się w sposób następujący:
  • rozliczenie zużytej wody w budynkach, w których wszystkie lokale są opomiarowane odbywa się wg ust. 2
  • w budynkach częściowo opomiarowanych wg ust. 4
 • W przypadku, gdy zużycie wody przez poszczególne lokale wg ust. 1 nie jest równe wielkości wskazanej przez wodomierz główny w budynku to powstała różnica tzw. resztówka będzie rozliczona:
  • poprzez dodanie lub odjęcie 10{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8} całkowitego kosztu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków z lokalu w danym okresie rozliczeniowym na rzecz użytkownika,
  • pozostała kwota zostanie zaliczona w koszty eksploatacyjne Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Rozliczenie zużycia wody na podstawie wodomierza (podlicznika) ma zastosowanie w przypadku opomiarowania wszystkich ujęć wodnych, z których korzysta Najemca lokalu. Zainstalowane wodomierze indywidualne (w przypadku całkowitego opomiarowania budynku) traktowane są jako podzielniki kosztów.
 • W budynku częściowo opomiarowanym rozliczenie kosztów na poszczególnych użytkowników lokali odbywa się wg następujących zasad:
  • lokale spełniające warunki określone w § 4 pkt 1 i 2 – odpowiednio jak w §5 ust.2. Koszt zużycia równy jest wartości wody wg rzeczywistych wskazań wodomierzy w lokalu
  • przyjmuje się ilość odprowadzanych ścieków, jako wielkość równą ilości zużytej wody
  • nieopomiarowane lokale zostają rozliczone ryczałtem w wysokości określonej w §4 ust 3
  • W przypadku, gdy zużycie wody przez poszczególne lokale nie jest równe wielkości wskazanej przez wodomierz główny to powstała różnica tzw. resztówka będzie rozliczona:
   1. poprzez dodanie lub odjęcie 10{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8} całkowitego kosztu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków z lokalu w danym okresie rozliczeniowym na rzecz użytkownika,
   2. pozostała kwota zostanie zaliczona w koszty eksploatacyjne Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. o.o.
 • Opłaty abonamentowe za wodomierz główny oraz koszty odczytu (wraz z jedną powtórną próbą) wodomierzy zaliczone zostaną w koszty zużycia mediów, których dotyczą.
 • Za każdy następny odczyt ponad ten opisany w §5 ust. 5 w lokalu płatność ponosi użytkownik.
 • W przypadku, gdy okres nieopomiarowania lokalu nie obejmuje całego okresu rozliczeniowego, wówczas zasady rozliczania określone w §5 stosuje się odpowiednio wobec zawartych umów w zakresie, w jakim obowiązywała dana umowa.
 • W przypadku zgłoszenia przez użytkownika lokalu uszkodzenia wodomierza lub wodomierzy, podstawą do rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków w tym lokalu wg zapisów § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 4 będzie protokół  ponownego plombowania wodomierza. Za okres pomiędzy zgłoszeniem uszkodzenia a ponownym plombowaniem użytkownik zostanie rozliczony według średniego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a w przypadku braku średniego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego według zasad opisanych w §4 ust. 3.
 • Brak zgłoszenia usterki wodomierza lub wodomierzy w lokalu spowoduje rozliczenie zużycia wody w tym lokalu jak dla lokali nieopomiarowanych. Naliczenie jest dokonywane wstecz, za okres od daty zamknięcia poprzedniego okresu rozliczeniowego do dnia usunięcia usterki potwierdzonego protokołem plombowania (z dokładnością do 1 miesiąca).
 • W przypadku stwierdzenia samowolnej ingerencji użytkownika lokalu w działanie systemu pomiarowego, w szczególności uchybiającego w efekcie postanowieniom § 4 ust. 2  – użytkownik lokalu obciążony zostanie za zużytą wodę zgodnie z § 4 ust. 3. Naliczenie dokonywane jest wstecz, począwszy od zamknięcia (rozliczenia) poprzedniego okresu. Nielegalny pobór wody może być podstawą do zawiadomienia właściwych organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.
 • W przypadku stwierdzenia, przez zarządcę bądź przez użytkownika lokalu nieopomiarowanego, niesprawności urządzeń odbiorczych (np. spłuczki, automatu płuczącego, kranu itp.) koszt zużycia wody w lokalu zostanie zwiększony o koszt awarii.
 • W przypadku zmiany użytkownika nowy użytkownik otrzymuje niniejszy regulamin i jest zobowiązany do zapoznania się z nim oraz stosowania się do jego zapisów.
 • W przypadku zmiany użytkownika w trakcie okresu rozliczeniowego podstawą do rozliczenia poszczególnych użytkowników będą stany wodomierzy potwierdzone protokołami zdawczo – odbiorczymi odbioru i przekazania lokalu.

 

§ 6

Zasady rozliczania lokali, w których nie były odczytywane stany urządzeń pomiarowych 

 • Jeżeli stan urządzeń pomiarowych w lokalu odczytany był na zakończenie poprzedniego rocznego okresu obrachunkowego, rozliczenie lokalu z tytułu mediów za bieżący okres rozliczeniowy wykonane będzie na podstawie średniorocznego zużycia w poprzednim okresie obrachunkowym.
 • W przypadku braku udostępnienia lokalu pomimo pisemnego wezwania na zakończenie dwóch kolejnych rocznych okresów rozliczeniowych, lokal za bieżący okres obrachunkowy będzie rozliczony rozliczony wg ryczałtów zawartych w § 4 ust 3.

§ 7

Procedury odczytywania liczników 

 • Odczyty liczników dokonywane są raz w roku do dnia 31 grudnia danego roku.
 • Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. zawiadamia z wyprzedzeniem, co najmniej dwóch dni  o dokładnym terminie odczytywania liczników, poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji np. na tablicy ogłoszeń, drzwiach wejściowych lub innym ogólnodostępnym zwyczajowo przyjętym miejscu informowania mieszkańców.

§ 8

Zasady rozliczania zużycia energii elektrycznej 

 • Opłatę za energię elektryczną używaną do oświetlenia części wspólnych budynku (korytarze, klatki schodowe, suteryny i inne wspólne pomieszczenia) w okresie rozliczeniowym stanowi roczna suma ilości zużytej energii elektrycznej ustalanej na podstawie faktur pomniejszona o ilość energii elektrycznej wykorzystanej do dostarczenia ciepła do lokali (wg. wskazań odpowiedniego podlicznika) dzielona przez ilość zamieszkałych osób w stosunku miesięcznym.
 • Energia elektryczna zużyta do obsługi węzłów cieplnych według wskazań podliczników zostanie zaliczona w koszty energii cieplnej i rozliczona zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczania ciepła.
 • Roczna suma ilości zużytej energii elektrycznej ulega ewentualnej korekcie o:
  • ilość energii zużytej w związku z potwierdzonym nielegalnym przyłączeniem do sieci administracyjnej
  • ilość energii zużytej w związku z remontami przeprowadzanymi przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o.
  • inne ubytki związane z eksploatacją nieruchomości.
 • W przypadku, gdy zaliczki na zużycie energii elektrycznej wnoszone w okresie 12 miesięcy nie są równe wielkości wskazanej w ust. 1 to powstała różnica tzw. resztówka będzie rozliczona proporcjonalnie do ilości zamieszkałych osób w stosunku miesięcznym.

§ 9

Tryb uwzględniania reklamacji 

 • Wszelkie reklamacje z tytułu rozliczeń powinny być wnoszone w formie pisemnej w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania rozliczenia. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.
 • Termin o którym mowa w ust.2 może ulec zmianie, w przypadku gdy w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest ustalenie jej zasadności z innymi podmiotami.
 • Rozpatrzona pozytywnie reklamacja skutkuje dokonaniem korekty rozliczenia kosztów dostawy mediów w odniesieniu do lokalu, którego dotyczy złożona reklamacja.

§ 10

Informacje końcowe 

 • Najemca lokalu zobowiązany jest do dokonywania we własnym zakresie i na własny koszt: montażu, utrzymania, wymiany bądź legalizacji wodomierza(y) w lokalu (bez uprzedniego poinformowania i wezwania przez Zarządcę) zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  • wymiana wodomierza w lokalu komunalnym obciąża Najemcę. Najemcę obciążają również koszty poddawania posiadanych wodomierzy legalizacji w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. Na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu obowiązujący termin legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat
  • Wymiana uszkodzonego wodomierza, w lokalu będącym własnością Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. spoczywa na właścicielu lokalu. W przypadku wykonania tego typu usług właściciel obciąży Najemcę odrębnym naliczeniem w postaci faktury VAT za wykonaną usługę.
 • Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania do Wynajmującego każdego przypadku uszkodzenia wodomierza lub plomby na wodomierzu.
 • W przypadku niesprawności działania liczników Najemca lokalu zobowiązany jest w terminie natychmiastowym powiadomić o tym fakcie Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o..
 • Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zastrzega sobie prawo kontroli stanu technicznego urządzeń odbiorczych w lokalu oraz kontroli liczników w  celu sprawdzenia prawidłowości ich eksploatacji.
 • Najemca lokalu zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia liczników przed zniszczeniem i uszkodzeniem, do dbałości o jego stan techniczny oraz do kontrolowania jego pracy.
 • Niedozwolone jest dokonywanie przez Najemcę lokalu jakiejkolwiek ingerencji w istniejącą instalację wodno-kanalizacyjną oraz podejmowanie działań mogących doprowadzić do uchybień warunków opisanych w §4 ust. 2

§ 11 

 • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019r.
 • Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 Źródłowy dokument w formacie PDF do pobrania

Ważne telefony:

 • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
 • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
 • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
 • kominiarz - zasoby komunalne - 601326 997
 • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia