Regulamin rozliczania kosztów dostawy mediów

 

 Źródłowy dokument w formacie PDF do pobrania


REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW

Regulamin rozliczania kosztów dostawy mediów dostarczonych do użytkowników lokali stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i zasobu własnego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

§ 1

Informacje ogólne 

 1. Przez użytkownika należy rozumieć lokatora w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019r, poz. 1182 z późn. zm), najemcę lokalu użytkowego, dzierżawcę biorącego do używania, podmiot dysponujący nieruchomością lub jej częścią na podstawie innego tytułu lub bez tytułu prawnego.
 2. Jeżeli do rozliczeń kosztów mediów jednostką odniesienia jest ilość osób, to poprzez osoby zamieszkałe w danym lokalu rozumie się osoby: wymienione w oświadczeniu Najemcy i przebywające faktycznie w lokalu.
 3. Regulamin dotyczy mieszkańców budynku wyposażonego w wodomierz główny.

§ 2

Przedmiot regulaminu 

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad rozliczania kosztów: zużycia wody, odprowadzenia ścieków do kanalizacji, zużycia energii elektrycznej.

§ 3

Metodologia ustalania wielkości kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków 

 1. Koszty zużycia wody oraz odprowadzonych ścieków z nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym zostaną ustalone, jako suma kosztów faktur:
  1. wystawionych przez dostawcę, których podstawą są odczyty wodomierza głównego
  2. zużycia energii elektrycznej niezbędnej do dostarczenia wody
  3. za wykonanie odczytów liczników indywidualnych w lokalach

   Koszt zużycia wody oraz odprowadzonych ścieków ulega ewentualnej korekcie o: ilość wody zużytej na utrzymanie porządku i czystości (w przypadku opomiarowania ujęcia poboru wody, służącego do celów porządkowych); poboru wody na cele budowlane (jeżeli w nieruchomości był prowadzony remont); inne ubytki związane z eksploatacją nieruchomości. Skorygowana ilość m3 rozliczona zostanie, jako koszt eksploatacji budynku lub refakturowana dla właściwego podmiotu.
 2. Suma kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków określona w ust.1 może również podlegać korektom, jeżeli w wyniku reklamacji nastąpiła korekta rozliczenia indywidualnego lokalu, dotycząca poprzednich okresów rozliczeniowych. Wówczas różnica pomiędzy pierwotnym a skorygowanym rozliczeniem powiększa lub pomniejsza koszty bieżącego okresu rozliczeniowego.
 3. Pełnym okresem rozliczeniowym jest okres 12 miesięcy.

§ 4

Założenia ogólne 

 1. Rozliczenie kosztów zużycia wody oraz odprowadzonych ścieków z użytkownikiem lokalu dokonywane jest raz w roku na podstawie wskazań wodomierzy (traktowanych jako podzielniki kosztów), zainstalowanych na punktach poboru wody, w sposób gwarantujący całkowity pomiar wody dostarczonej do lokalu.
 2. Rozliczenie wg zapisu ust. 1 następuje tylko wtedy, gdy równocześnie są spełnione następujące warunki:
  1. wodomierz jest sprawny technicznie;
  2. wodomierz jest zabudowany zgodnie z przepisami ;
  3. wodomierz ma nienaruszoną plombę legalizacyjną;
  4. wodomierz ma nienaruszoną plombę zabezpieczającą założoną przez zarządcę nieruchomości.
 3. Zużycie wody oraz odprowadzonych ścieków w lokalach nieopomiarowanych wg zapisu pkt 1 rozlicza się następująco:

Na poczet kosztów zużycia wody i odprowadzonych ścieków mieszkańcy płacą miesięcznie zaliczki w wymiarze:

- 5 m3/osobę miesięcznie w cenie obowiązującej od dostawcy w lokalach, do których doprowadzona jest woda,

- 3 m3/osobę miesięcznie w cenie obowiązującej od dostawcy dla mieszkańców korzystających ze zdroju.

§ 5

Zasady podziału kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków na poszczególne lokale, w częściach wynikających z odczytów liczników indywidualnych oraz z różnicy pomiędzy wodomierzem głównym, a wodomierzami indywidualnymi  

 1. Rozliczenie kosztów na poszczególne lokale dokonuje się w sposób następujący:
  1. rozliczenie zużytej wody w budynkach, w których wszystkie lokale są opomiarowane odbywa się wg ust. 2
  2. w budynkach częściowo opomiarowanych wg ust. 4
 2. W przypadku, gdy zużycie wody przez poszczególne lokale wg ust. 1 nie jest równe wielkości wskazanej przez wodomierz główny w budynku to powstała różnica tzw. resztówka będzie rozliczona:
  1. poprzez dodanie lub odjęcie 10% całkowitego kosztu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków z lokalu w danym okresie rozliczeniowym na rzecz użytkownika,
  2. pozostała kwota zostanie zaliczona w koszty eksploatacyjne Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 3. Rozliczenie zużycia wody na podstawie wodomierza (podlicznika) ma zastosowanie w przypadku opomiarowania wszystkich ujęć wodnych, z których korzysta Najemca lokalu. Zainstalowane wodomierze indywidualne (w przypadku całkowitego opomiarowania budynku) traktowane są jako podzielniki kosztów.
 4. W budynku częściowo opomiarowanym rozliczenie kosztów na poszczególnych użytkowników lokali odbywa się wg następujących zasad:
  1. lokale spełniające warunki określone w § 4 pkt 1 i 2 – odpowiednio jak w §5 ust.2. Koszt zużycia równy jest wartości wody wg rzeczywistych wskazań wodomierzy w lokalu
  2. przyjmuje się ilość odprowadzanych ścieków, jako wielkość równą ilości zużytej wody
  3. nieopomiarowane lokale zostają rozliczone ryczałtem w wysokości określonej w §4 ust 3
  4. W przypadku, gdy zużycie wody przez poszczególne lokale nie jest równe wielkości wskazanej przez wodomierz główny to powstała różnica tzw. resztówka będzie rozliczona:
   1. poprzez dodanie lub odjęcie 10% całkowitego kosztu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków z lokalu w danym okresie rozliczeniowym na rzecz użytkownika,
   2. pozostała kwota zostanie zaliczona w koszty eksploatacyjne Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. o.o.
 5. Opłaty abonamentowe za wodomierz główny oraz koszty odczytu (wraz z jedną powtórną próbą) wodomierzy zaliczone zostaną w koszty zużycia mediów, których dotyczą.
 6. Za każdy następny odczyt ponad ten opisany w §5 ust. 5 w lokalu płatność ponosi użytkownik.
 7. W przypadku, gdy okres nieopomiarowania lokalu nie obejmuje całego okresu rozliczeniowego, wówczas zasady rozliczania określone w §5 stosuje się odpowiednio wobec zawartych umów w zakresie, w jakim obowiązywała dana umowa.
 8. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika lokalu uszkodzenia wodomierza lub wodomierzy, podstawą do rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków w tym lokalu wg zapisów § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 4 będzie protokół  ponownego plombowania wodomierza. Za okres pomiędzy zgłoszeniem uszkodzenia a ponownym plombowaniem użytkownik zostanie rozliczony według średniego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a w przypadku braku średniego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego według zasad opisanych w §4 ust. 3.
 9. Brak zgłoszenia usterki wodomierza lub wodomierzy w lokalu spowoduje rozliczenie zużycia wody w tym lokalu jak dla lokali nieopomiarowanych. Naliczenie jest dokonywane wstecz, za okres od daty zamknięcia poprzedniego okresu rozliczeniowego do dnia usunięcia usterki potwierdzonego protokołem plombowania (z dokładnością do 1 miesiąca).
 10. W przypadku stwierdzenia samowolnej ingerencji użytkownika lokalu w działanie systemu pomiarowego, w szczególności uchybiającego w efekcie postanowieniom § 4 ust. 2  – użytkownik lokalu obciążony zostanie za zużytą wodę zgodnie z § 4 ust. 3. Naliczenie dokonywane jest wstecz, począwszy od zamknięcia (rozliczenia) poprzedniego okresu. Nielegalny pobór wody może być podstawą do zawiadomienia właściwych organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.
 11. W przypadku stwierdzenia, przez zarządcę bądź przez użytkownika lokalu nieopomiarowanego, niesprawności urządzeń odbiorczych (np. spłuczki, automatu płuczącego, kranu itp.) koszt zużycia wody w lokalu zostanie zwiększony o koszt awarii.
 12. W przypadku zmiany użytkownika nowy użytkownik otrzymuje niniejszy regulamin i jest zobowiązany do zapoznania się z nim oraz stosowania się do jego zapisów.
 13. W przypadku zmiany użytkownika w trakcie okresu rozliczeniowego podstawą do rozliczenia poszczególnych użytkowników będą stany wodomierzy potwierdzone protokołami zdawczo – odbiorczymi odbioru i przekazania lokalu.

§ 6

Zasady rozliczania lokali, w których nie były odczytywane stany urządzeń pomiarowych 

 1. Jeżeli stan urządzeń pomiarowych w lokalu odczytany był na zakończenie poprzedniego rocznego okresu obrachunkowego, rozliczenie lokalu z tytułu mediów za bieżący okres rozliczeniowy wykonane będzie na podstawie średniorocznego zużycia w poprzednim okresie obrachunkowym.
 2. W przypadku braku udostępnienia lokalu pomimo pisemnego wezwania na zakończenie dwóch kolejnych rocznych okresów rozliczeniowych, lokal za bieżący okres obrachunkowy będzie rozliczony rozliczony wg ryczałtów zawartych w § 4 ust 3.

§ 7

Procedury odczytywania liczników 

 1. Odczyty liczników dokonywane są raz w roku do dnia 31 grudnia danego roku.
 2. Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. zawiadamia z wyprzedzeniem, co najmniej dwóch dni  o dokładnym terminie odczytywania liczników, poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji np. na tablicy ogłoszeń, drzwiach wejściowych lub innym ogólnodostępnym zwyczajowo przyjętym miejscu informowania mieszkańców.

§ 8

Zasady rozliczania zużycia energii elektrycznej 

 1. Opłatę za energię elektryczną używaną do oświetlenia części wspólnych budynku (korytarze, klatki schodowe, suteryny i inne wspólne pomieszczenia) w okresie rozliczeniowym stanowi roczna suma ilości zużytej energii elektrycznej ustalanej na podstawie faktur pomniejszona o ilość energii elektrycznej wykorzystanej do dostarczenia ciepła do lokali (wg. wskazań odpowiedniego podlicznika) dzielona przez ilość zamieszkałych osób w stosunku miesięcznym.
 2. Energia elektryczna zużyta do obsługi węzłów cieplnych według wskazań podliczników zostanie zaliczona w koszty energii cieplnej i rozliczona zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczania ciepła.
 3. Roczna suma ilości zużytej energii elektrycznej ulega ewentualnej korekcie o:
  1. ilość energii zużytej w związku z potwierdzonym nielegalnym przyłączeniem do sieci administracyjnej
  2. ilość energii zużytej w związku z remontami przeprowadzanymi przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o.
  3. inne ubytki związane z eksploatacją nieruchomości.
 4. W przypadku, gdy zaliczki na zużycie energii elektrycznej wnoszone w okresie 12 miesięcy nie są równe wielkości wskazanej w ust. 1 to powstała różnica tzw. resztówka będzie rozliczona proporcjonalnie do ilości zamieszkałych osób w stosunku miesięcznym.

§ 9

Tryb uwzględniania reklamacji 

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu rozliczeń powinny być wnoszone w formie pisemnej w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania rozliczenia. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.
 3. Termin o którym mowa w ust.2 może ulec zmianie, w przypadku gdy w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest ustalenie jej zasadności z innymi podmiotami.
 4. Rozpatrzona pozytywnie reklamacja skutkuje dokonaniem korekty rozliczenia kosztów dostawy mediów w odniesieniu do lokalu, którego dotyczy złożona reklamacja.

§ 10

Informacje końcowe 

 1. Najemca lokalu zobowiązany jest do dokonywania we własnym zakresie i na własny koszt: montażu, utrzymania, wymiany bądź legalizacji wodomierza(y) w lokalu (bez uprzedniego poinformowania i wezwania przez Zarządcę) zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  1. wymiana wodomierza w lokalu komunalnym obciąża Najemcę. Najemcę obciążają również koszty poddawania posiadanych wodomierzy legalizacji w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. Na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu obowiązujący termin legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat
  2. Wymiana uszkodzonego wodomierza, w lokalu będącym własnością Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. spoczywa na właścicielu lokalu. W przypadku wykonania tego typu usług właściciel obciąży Najemcę odrębnym naliczeniem w postaci faktury VAT za wykonaną usługę.
 2. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania do Wynajmującego każdego przypadku uszkodzenia wodomierza lub plomby na wodomierzu.
 3. W przypadku niesprawności działania liczników Najemca lokalu zobowiązany jest w terminie natychmiastowym powiadomić o tym fakcie Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o..
 4. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zastrzega sobie prawo kontroli stanu technicznego urządzeń odbiorczych w lokalu oraz kontroli liczników w  celu sprawdzenia prawidłowości ich eksploatacji.
 5. Najemca lokalu zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia liczników przed zniszczeniem i uszkodzeniem, do dbałości o jego stan techniczny oraz do kontrolowania jego pracy.
 6. Niedozwolone jest dokonywanie przez Najemcę lokalu jakiejkolwiek ingerencji w istniejącą instalację wodno-kanalizacyjną oraz podejmowanie działań mogących doprowadzić do uchybień warunków opisanych w §4 ust. 2

§ 11 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019r.
 2. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ważne telefony:

 • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
 • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
 • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
 • kominiarz - zasoby komunalne - 601326 997
 • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia