Możliwość zawarcia porozumienia na spłatę zadłużenia.

 

Możliwość zawarcia porozumienia na spłatę zadłużenia (Ugody)

W  Tomaszowskim TBS Spółka z o.o. z powodzeniem funkcjonuje zawieranie Porozumień na spłatę zadłużenia ( ugód ) dotyczących lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.

Co to jest ugoda ?

         Ugoda, to bardzo ważny dokument, który umożliwia polubowne załatwienie sprawy pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem .  Na mocy jego zapisów strony zobowiązują się do określonego zachowania, bowiem w interesie wierzyciela jest pójście na pewne ustępstwa w celu odzyskania należnej kwoty zaś dla Dłużnika uniknięcia eksmisji , nakazu zapłaty.

Co daje ugoda między Dłużnikiem a Wierzycielem.

         Brak możliwości spłaty zadłużenia w całości nie oznacza braku możliwości współpracy z wierzycielem wręcz przeciwnie próbujemy współpracować i wyciągamy rękę w stronę Dłużnika.

         Dłużnik  który z racji swoich problemów finansowych nie jest w stanie spłacić zobowiązania w całości  podpisuje z wierzycielem stosowną ugodę. Najczęściej w umowie ugody będziemy mieć do czynienia z płatnościami ratalnymi. Te wszystkie aspekty są regulowane ugodą pisemną. Dla dłużnika ugoda oznacza możliwość spłacenia zobowiązania w ratach, czyli w terminie późniejszym niż określony pierwotnie, oznacza także brak  ponoszenia kosztów sądowych i komorniczych.

 Sposób zawarcia ugody.

      Zawarcie ugody w sposób umożliwiający spłatę zobowiązania leży w interesie dwóch stron, lecz każda ze stron musi być zgodna co do przystąpienia do umowy oraz w kwestii ustalonych warunków. Sposób zawarcia ugody, to przede wszystkim:

 1. Rozłożenie długu na płatności ratalne. Określona zostaje liczba rat oraz sporządzony harmonogram spłat wraz z podaniem wartości i terminu każdej z rat.
 2. Wydłużenie terminu spłaty.
 3. Wstrzymanie naliczania odsetek objętych porozumieniem w okresie obowiązywania i realizowania porozumienia (ugody).

Kto może podpisać  ugodę.

           Porozumienie ( ugoda ) dotyczące zadłużenia może podpisać Dłużnik, który ukończył 18 lat i jest stroną umowy najmu / najmu lokalu użytkowego lub korzysta z zadłużonego mieszkania bez tytułu prawnego.

          Osoby zainteresowane  podpisaniem porozumienia na spłatę zadłużenia (ugody) powinny zgłaszać się do Działu analiz i obsługi rozrachunków  Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. osobiście lub telefonicznie  pod nr 724 64 20.

>>> Do pobrania druk oświadczenia do porozumienia na spłatę zadłużenia.

Ważne telefony:

 • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
 • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
 • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
 • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
 • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe -
  606 410 503 / 608 129 349

   

Zbuduj z nami swoje marzenia