Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej
w budynkach własnych i zarządzanych przez Tomaszowskie TBS.

Do pobrania dokument w formacie PDF

 

Regulamin

określający zasady rozliczania kosztów energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania
oraz ciepłej wody użytkowej dla użytkowników lokali w budynkach stanowiących własność Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie
Mazowieckim ul. Majowa 15 i w budynkach zarządzanych przez Spółkę.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. Nr 755 z dnia 20.04.2018r. z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. O własności lokali (tekst jednolity' Dz.U. Nr 716 z dnia 11. 04.2018r. z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 1234 z 26.06.2018r. z późniejszymi zmianami),
umowy na dostawę energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania,
umowy z firmami rozliczającymi na obsługę systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej.
I. Postanowienia ogólne
§1.
1. Niniejszy regulamin:
1) określa zasady indywidualnych rozliczeń zużycia energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz cieplej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Tomaszowskiego TBS Spółka z o. o. i w budynkach obsługiwanych przez Spółkę na podstawie stosownych umów,
2) ma zastosowanie do:
a) lokali wyposażonych w: urządzenia wodomierzy oraz regulacyjne i wskaźnikowe tj.: grzejnikowe zawory termostatyczne i podzielniki kosztów ogrzewania, zwane dalej lokalami opomiarowanymi,
b) lokali nie wyposażonych w: wodomierze lub urządzenia regulacyjne i wskaźnikowe określone w pkt. a), zwane dalej lokalami nieopomiarowanymi,
c) lokali wyposażonych w indywidualne lokalowe liczniki ciepła lub liczniki ciepła wraz z wodomierzami,
d) lokali mieszkalnych ogrzewanych innym źródłem ciepła nie pochodzącym z miejskiej sieci ciepłowniczej.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) „użytkownik lokalu" oznacza: najemcę lokalu mieszkalnego bądź użytkowego, osobę zajmującą lokal mieszkalny bądź użytkowy bez tytułu prawnego,
2) „okres rozliczeniowy" - okres pomiędzy odczytami urządzeń pomiarowych (podzielniki lub liczniki ciepła) w cyklach 12-miesięcznych,
3) „węzeł rozliczeniowy1" - układ pomiarowo - rozliczeniowy składający się z głównego licznika ciepła (ciepłomierza) i urządzeń pomiarowych lub wskaźnikowych (liczniki ciepła, podzielniki), zamontowanych w lokalach zasilanych zdanego licznika ciepła,
4) „urządzenia regulacyjne" - grzejnikowe zawory termostatyczne
5) „urządzenia wskaźnikowe" - podzielniki kosztów ogrzewania (wyparkowe lub elektroniczne),
6) „indywidualne liczniki ciepła" „ciepłomierze" - urządzenie pomiarowe mierzące ilość ciepła dostarczaną do lokalu,
7) „wodomierze" - urządzenia pomiarowe mierzące ilość ciepłej wody użytkowej, inne źródła ciepła — ogrzewanie piecowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie etażowe na paliwo stałe lub gazowe,
8) WMN - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości,
9) ,.Spółka" - Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
§2.
Obowiązkiem użytkownika lokalu jest udostępnienie pomieszczeń w celu dokonywania odczytów podzielników kosztów oraz wymiany lub naprawy urządzeń regulacyjnych i pomiarowych.
§3.
Użytkownik lokalu opomiarowanego zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem urządzeń,
o których mowa w § l ust. 2 pkt 4), 5), 6),7) a w razie ich uszkodzenia, stwierdzenia niewłaściwego ich
działania lub ewentualnego naruszenia plomb do bezzwłocznego zgłoszenia do Spółki.
§4.
1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzeń z winy użytkownika, koszt ich naprawy lub
wymiany obciąża użytkownika. Oceny uszkodzeń podzielników kosztów ogrzewania, indywidualnych
liczników ciepła, wodomierzy oraz kwalifikacji do ewentualnej naprawy bądź wymiany, dokonuje
przedstawiciel firmy odczytującej lub wykonującej rozliczenie.
2. Obciążenie użytkownika kosztami wymiany następuje w miesiącu otrzymania faktury od firmy
zewnętrznej usuwającej usterkę, w kwocie wynikającej z faktury źródłowej powiększonej o opłatę
administracyjną za wykonaną usługę w wysokości 10,00 zł netto.
3. Dostarczenie użytkownikowi zawiadomienia lub faktury o wysokości naliczonych kosztów
z terminem płatności do 25-go następnego miesiąca oraz informacją o naliczaniu odsetek ustawowych.
§5.
Każdy użytkownik lokalu jest zobowiązany do wnoszenia comiesięcznej zaliczki na poczet kosztów
ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, w wysokości ustalonej przez Spółkę na
podstawie uchwały Zarządu Spółki lub uchwał WMN w przypadku mieszkań tworzący mieszkaniowy
zasób Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
§6.
Szczegółowe zasady dostarczania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej
wody użytkowej, a także standardy jakościowe określa stosowna umowa zawarta pomiędzy dostawcą,
a odbiorcą ciepła.
II. Zasady rozliczania kosztów energii cieplnej
§7.
1. Koszty zakupu energii cieplnej dla danego budynku ustala się na podstawie faktur wystawionych
przez dostawcę ciepła.
2. Na powyższe koszty składają się:
1) opłata stała - opłata za zamówioną moc cieplną oraz usługi przesyłowe mocy cieplnej,
2) opłata zmienna - koszt zużycia i przesyłu energii cieplnej, określony wg wskazań licznika
ciepła w budynku lub węźle cieplnym.
3) koszty odczytów z urządzeń pomiarowych,
4) energia elektryczna z węzła rozliczeniowego.
3. Koszty centralnego ogrzewania ustala się pomniejszając koszty energii cieplnej o koszt podgrzania
ciepłej wody użytkowej.
§8.
W budynkach, w których występuje więcej niż jeden licznik ciepła, każdy z węzłów cieplnych
rozliczany jest oddzielnie.
§9.
1. Rozliczanie kosztów energii cieplnej dla lokali określonych niniejszym regulaminem odbywa się
w rocznych okresach rozliczeniowych.
2. W przypadku lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
w budynkach WMN okres rozliczeniowy przyjmuje się zgodnie z uchwałami WMN.
3. W budynkach własnych oraz dzierżawionych na podstawie umowy z Gminą Miasto Tomaszów
Mazowiecki za początek okresu rozliczeniowego przyjmuje się dzień l stycznia , natomiast koniec
okresu rozliczeniowego przypada na dzień 31 grudnia danego roku.
4. Dla budynków sukcesywnie podłączanych do miejskiej sieci cieplnej, pierwszy, startowy okres
rozliczeniowy ustala się indywidualnie w zależności od dnia podłączenia budynku.
§10.
Budynki, w których lokale nie zostały wyposażone w urządzenia regulacyjne i indywidualne liczniki
ciepła lub wskaźniki (grzejnikowe zawory termostatyczne i podzielniki kosztów ogrzewania) rozliczane
są przez Spółkę proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.
III. Zasady rozliczania kosztów energii cieplnej w oparciu o podzielniki kosztów
ogrzewania
§11.
Odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz rozliczenia kosztów ogrzewania w budynkach, które
wyposażone zostały w urządzenia regulacyjne i wskaźnikowe (grzejnikowe zawory termostatyczne
i podzielniki kosztów ogrzewania) dokonuje firma rozliczeniowa, na podstawie stosownej umowy
zawartej ze Spółką bądź WMN.
§12.
1. Odczyty dokonywane są raz w roku wg ustalonego z firmą rozliczeniową harmonogramu.
2. Użytkownik lokalu potwierdza własnoręcznym podpisem prawidłowość dokonania odczytów oraz
przyjęcie zgodności wniesionych uwag na karcie ze stanem faktycznym. W przypadku odmowy
podpisu użytkownika lokalu na karcie odczytu, uwaga ta zostanie odnotowana na karcie.
3. O terminie odczytów użytkownicy lokali nie będą zawiadamiani indywidualnie, lecz w formie
ogłoszeń na klatkach schodowych.
4. W przypadku nieobecności użytkownika w pierwszym terminie, zawiadomienie o dodatkowym
terminie odczytu nastąpi również poprzez ogłoszenie umieszczone na klatce schodowej.
5. W wyznaczonym terminie odczytu lokal musi być udostępniony w całym przedziale czasowym,
a użytkownik lokalu zobowiązany jest umożliwić swobodne dojście do urządzeń pomiarowych
(odsunąć kanapy, fotele, usunąć zabudowy grzejników itp.).
6. W przypadku nieobecności w wyżej wymienionych terminach istnieje możliwość dokonania odczytu
w trzecim terminie, indywidualnie uzgodnionym z firmą rozliczeniową. Za odczyt w trzecim
terminie najemca lokalu uiszcza opłatę zgodną ze stawkami zawartymi w umowie z firmą
rozliczeniową.
7. Lokal nieudostępniony do odczytu w żadnym z w/w terminów rozliczony zostanie wg postanowień §15.
8. W przypadku podzielników kosztów ogrzewania z modułem radiowym, odczyt wykonywany jest
zdalnie przez firmę rozliczeniową bez konieczności sporządzania karty odczytowej i podpisu
użytkownika lokalu. W takim przypadku zapisy ust. 2 - 6 nie mają zastosowania.
§13.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia plomb na podzielniku lub samego podzielnika, rozliczenie
za dany okres rozliczeniowy, zostanie wykonane dla tego podzielnika na podstawie średniego zużycia
wykazanego na podzielnikach kosztów ogrzewania w całym budynku, powiększonego
współczynnikiem 1,5.
§14.
W przypadku uniemożliwienia przez użytkownika lokalu odczytu oraz wymiany fiolki w podzielniku
kosztów ogrzewania, rozliczenia za dany okres i kolejny dla danego podzielnika dokonuje się jak
w§ 13.
§15.
W przypadku niemożności dokonania odczytów z winy użytkownika, koszt ogrzewania lokalu ustalony
zostanie szacunkowo, według średniego kosztu ogrzania l m2 całego budynku/węzła rozliczeniowego,
przeliczonego proporcjonalnie do powierzchni danego lokalu.
§16.
1. W przypadku awarii grzejnika i konieczności jego wymiany, rozliczenie ciepła dla podzielnika
umieszczonego na takim grzejniku nastąpi na podstawie odczytów zaprotokołowanych w dniu
przełożenia podzielnika/podzielników oraz odczytów z końca okresu rozliczeniowego.
2. W przypadku wymiany grzejnika/grzejników na wniosek użytkownika lokalu, za zgodą Spółki lub
WMN, rozliczenie kosztów ogrzewania nastąpi wg zasad określonych w ust. 1.
3. Przełożenia i odczytu podzielników, o których mowa w ust. l i 2 dokonuje upoważniony
przedstawiciel firmy rozliczeniowej.
4. W przypadku dokonania wymiany grzejnika/grzejników bez zgody Spółki rozliczenie kosztów
ogrzewania za dany okres rozliczeniowy nastąpi wg postanowień § 15.
§17.
Rozliczenie całkowitego kosztu ogrzania na poszczególne lokale, w budynkach opomiarowanych,
następuje wg zasady:
1. 70{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8} kosztów rozliczone zostaje wg powierzchni użytkowej lokalu oraz kosztów z powierzchni
wspólnej,
2. 30{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8} kosztów rozliczone zostaje wg wskazań podzielników kosztów z uwzględnieniem
odpowiednich współczynników przeliczeniowych (grzejnikowych i lokalowych).
3. W przypadku lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
w budynkach WMN zasadę rozliczenia przyjmuje się zgodnie z regulaminami WMN.
§18.
1. Dopuszcza się w trakcie trwania okresu rozliczeniowego możliwość zmiany zasad rozliczenia
określonych w § 8 i § 17 na podstawie:
1) uchwały Zarządu Spółki - w przypadku budynków będących własnością Spółki lub Gminy
Miasto Tomaszów Mazowiecki,
2) uchwały współwłaścicieli - w przypadku WMN.
2. Zmiany nie mogą dotyczyć okresów rozliczonych i zamkniętych.
§19.
1. W przypadku zmiany użytkownika lokalu koszty c.o. rozliczane są:
1) proporcjonalnie do okresu użytkowania lokalu przez danego użytkownika i odczytów
podzielników dokonanych na dzień zmiany użytkownika, w przypadku dokonania odczytów
podzielników w formie pisemnego protokołu, podpisanego przez obie strony i złożonego
w siedzibie Spółki w terminie do końca okresu rozliczeniowego określonego w § 9 ust. 2 i 3,
2) proporcjonalnie do okresu użytkowania lokalu przez danego użytkownika i odczytów z końca
okresu rozliczeniowego, dokonanych przez firmę rozliczeniową, w przypadku braku dokonania
odczytów podzielników na dzień zmiany użytkownika lokalu.
2. W przypadku przekazania lokalu do dyspozycji Spółki w trakcie trwania okresu rozliczeniowego
odczytów na dzień przejęcia lokalu dokonuje przedstawiciel Spółki w formie pisemnego protokołu,
podpisanego przez obie strony.
3. W przypadku wynajęcia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego odczytów podzielników
kosztów dokonuje przedstawiciel Spółki w obecności przyszłego najemcy w formie pisemnego
protokołu, podpisanego przez obie strony.
§20.
1. Dopuszcza się możliwość zastosowania zamiennej metody rozliczenia kosztów dostarczonego
ciepła do budynku/węzła cieplnego wyłącznie w oparciu o ich powierzchnię użytkową.
2. Metoda, o której mowa w ust. l ma zastosowanie w uzasadnionych przypadkach na podstawie:
1) uchwały Zarządu Spółki - w przypadku budynków będących własnością Spółki lub Gminy
Miasto Tomaszów Mazowiecki,
a) uchwały współwłaścicieli - w przypadku WMN.
l . Zmiany nie mogą dotyczyć okresów rozliczonych i zamkniętych.
IV. Zasady rozliczania kosztów energii cieplnej w oparciu o indywidualne lokalowe
liczniki ciepła
§21.
1. Koszt dostawy ciepła do nieruchomości rozliczany będzie na lokale wyposażone w indywidualne
liczniki ciepła wg następujących zasad:
1) oplata stała za zamówioną moc cieplną oraz usługi przesyłowe mocy cieplnej, rozliczana na
odbiorców indywidualnych według powierzchni użytkowej lokali;
2) opłata zmienna ustalana wg wskazań indywidualnego licznika ciepła w lokalu i obowiązującej
aktualnie Taryfy' ustalanej przez dostawce ciepła;
3) różnica wskazań pomiędzy ilością ciepła wykazaną na liczniku głównym a suma wskazań
lokalowych liczników ciepła, rozliczana będzie proporcjonalnie do powierzchni użytkowej
każdego z lokali.
2. Dopuszcza się możliwość zastosowania innej metody rozliczenia kosztów różnicy wskazań,
o której mowa w ust. l pkt. 3, tj. proporcjonalnie do zużycia wykazanego na licznikach
indywidualnych lub po równo na sztukę lokalu.
3. Metody, o których mowa w ust. 2 mogą być zastosowana na podstawie:
1) uchwały Zarządu Spółki - w przypadku budynków będących własnością Spółki lub Gminy
Miasto Tomaszów Mazowiecki,
2) uchwały współwłaścicieli - w przypadku WMN.
4. Zmiany nie mogą dotyczyć okresów rozliczonych i zamkniętych.
§22.
Odczytów wskazań indywidualnych, lokalowych liczników ciepła dokonuje dostawca ciepła bądź firma
wykonująca rozliczenie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§23.
1. Odczyty dokonywane są raz w roku wg harmonogramu ustalonego przez firmę dokonującą odczytu.
2. Użytkownik lokalu potwierdza własnoręcznym podpisem prawidłowość dokonania odczytów oraz
przyjęcie zgodności wniesionych uwag na karcie ze stanem faktycznym. W przypadku odmowy
podpisu użytkownika lokalu na karcie odczytu, uwaga ta zostanie odnotowana na karcie.
3. O terminie odczytów użytkownicy lokali nie będą zawiadamiani indywidualnie, lecz w formie
ogłoszeń na klatkach schodowych
4. W przypadku nieobecności użytkownika w pierwszym terminie, zawiadomienie o dodatkowym
terminie odczytu nastąpi również poprzez ogłoszenie umieszczone na klatce schodowej.
5. W wyznaczonym terminie odczytu lokal musi być udostępniony w całym przedziale czasowym,
a użytkownik lokalu zobowiązany jest umożliwić swobodne dojście do urządzeń pomiarowych
(odsunąć kanapy, fotele, usunąć zabudowy grzejników itp.).
6. W przypadku nieobecności w wyżej wymienionych terminach istnieje możliwość dokonania odczytu
w trzecim terminie, indywidualnie uzgodnionym z firmą rozliczeniową. Za odczyt w trzecim
terminie najemca lokalu uiszcza opłatę zgodną ze stawkami zawartymi w umowie z firmą
rozliczeniową.
7. Lokal nieudostępniony do odczytu w żadnym z w/w terminów rozliczony zostanie wg postanowień
§15.
8. W przypadku liczników indywidualnych z modułem radiowym, odczyt następuje zdalnie przez firmę
rozliczeniową bez konieczności sporządzania karty odczytowej i podpisu użytkownika lokalu. W
takim przypadku zapisy ust. 2- 6 nie mają zastosowania.
§24.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia plomb na liczniku ciepła lub samego licznika, rozliczenie za
dany okres rozliczeniowy, zostanie wykonane dla tego lokalu, jako średnie zużycie ciepła z trzech
ostatnich okresów rozliczeniowych danego lokalu, powiększonego współczynnikiem 1,5.
§25.
l . W przypadku zmiany użytkownika lokalu koszty c.o. rozliczane są:
1) proporcjonalnie do okresu użytkowania lokalu przez danego użytkownika i odczytów licznika ciepła
dokonanego na dzień zmiany użytkownika, w przypadku dokonania odczytów licznika w formie
pisemnego protokołu, podpisanego przez obie strony i złożonego w siedzibie Spółki w terminie do
końca okresu rozliczeniowego określonego w § 9 pkt 2 i 3,
2) proporcjonalnie do okresu użytkowania lokalu przez danego użytkownika i odczytów z końca okresu
rozliczeniowego, dokonanych przez firmę odczytującą, w przypadku braku dokonania odczytu licznika
na dzień zmiany użytkownika lokalu. W przypadku przekazania lokalu do dyspozycji Spółki w trakcie
trwania okresu rozliczeniowego odczytu licznika ciepła na dzień przejęcia lokalu dokonuje
przedstawiciel Spółki w formie pisemnego protokołu, podpisanego przez obie strony.
3) W przypadku wynajęcia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego odczytu licznika dokonuje
przedstawiciel Spółki w obecności przyszłego najemcy w formie pisemnego protokołu, podpisanego
przez obie strony.
V. Zasady rozliczania kosztu przygotowania cieplej wody użytkowej.
§26.
1. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań sprawnych technicznie
wodomierzy głównych.
2. Za stan techniczny wodomierzy określonych w ust. l odpowiada dostawca wody.
3. Odczyty wodomierzy głównych dokonywane są w okresach miesięcznych przez pracowników
Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o.
§27.
1. Ilość dostarczonej cieplej wody użytkowej do lokalu lub pomieszczenia wyposażonego
w wodomierz indywidualny ustala się w oparciu o odczyt sprawnego technicznie, oplombowanego
i właściwie zamontowanego wodomierza indywidualnego, który traktowany jest jako podlicznik.
2. Ilość dostarczonej ciepłej wody użytkowej do lokalu nieopomiarowanego ustala się wg normy
zużycia wody, której wielkość ustalana jest Uchwałą Zarządu Spółki pomnożonej przez ilość osób
przebywających w lokalu, według zgłoszenia ilości osób.
3. Za konserwację, legalizację i wymianę niesprawnego wodomierza odpowiedzialny jest:
1) w przypadku, gdy wodomierz był montowany indywidualnie - najemca lokalu,
2) w przypadku, gdy wodomierz indywidualny stanowił element wyposażenia budynku lub był
montowany wraz z innymi wodomierzami jednocześnie w całej nieruchomości - właściciel lub WMN
3) w przypadku wodomierza uszkodzonego mechanicznie - najemca lokalu. Stosownie do zapisów § 4
ust.2
4. Wymianę lub montaż wodomierza, najemca/właściciel lokalu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić
do Spółki w celu założenia plomb.
5. Odczyty wodomierzy indywidualnych dokonywane są:
1) raz do roku ( na koniec roku kalendarzowego lub zgodnie z uchwałami WMN ),
2) po każdej zmianie ceny wody i ścieków,
3) po każdej zmianie cen dokonanej przez dostawcę energii do podgrzania- w przypadku cieplej wody,
4) w trakcie przeglądu instalacji wodnokanalizacyjnej dokonywanego z urzędu bądź na wniosek
najemców zatwierdzony przez Spółkę lub WMN.
6. Niniejszego regulaminu nie stosuje się w stosunku do pustostanów tj. nieużytkowanych lokali
będących własnością Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki spełniających następujące warunki:
1) lokal niezamieszkały,
2) brak osób które na podstawie umowy najmu są uprawnione do zajmowania lokalu,
3) znajdująca się w lokalu instalacja wodna została zabezpieczona przed poborem wody,
7. Lokale w okresie pozostawania pustostanami nie biorą udziału w rozliczeniu wody.
§28.
1. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się roczny okres rozliczeniowy.
2. Opłaty za przygotowanie ciepłej wody użytkowej , niezależnie od typu lokalu (opomiarowanego lub
nie) mają formę zaliczek.
3. Wysokość zaliczek, o których mowa w ust. 2 ustalona jest na podstawie uchwały Prezesa Zarządu
Spółki. W przypadku zmiany kosztów ciepła zaliczka ulega zmianie. O zmianie wysokości zaliczki
najemcy informowania są na podstawie indywidualnych zawiadomień o opłatach.
§29.
1. W przypadku lokalu opomiarowanego wysokość zaliczki określa się w oparciu o średnie miesięczne
zużycie wody, ustalone na podstawie wskazań wodomierza indywidualnego, w ostatnim okresie
rozliczeniowym.
2. W przypadku lokalu nieopomiarowanego wysokość zaliczki określa się na podstawie opłaty
ryczałtowej dla danego lokalu wg normy zużycia wody, której wysokość ustalana jest Uchwałą
Zarządu Spółki pomnożonej przez ilość osób przebywających w lokalu, według zgłoszenia ilości
osób.
3. Wysokość zaliczki ustalonej w oparciu o zapisy ust. l i 2 może ulec zmianie na uzasadniony wniosek
najemcy lokalu.
§30.
1. Koszt podgrzania l m3 wody dla całego budynku ustala się poprzez podzielenie kosztów określonych
w §7 ust.2 w okresie letnim przez średnią miesięczną ilość podgrzanej wody.
2. Koszt podgrzania Im 3 wody jest ustalony w formie miesięcznej zaliczki Uchwałą Zarządu Spółki.
3. Koszt podgrzania wody dla danego lokalu ustala się poprzez pomnożenie ilości wody wykazanej na
wodomierzu „ciepłej wody" przez koszt podgrzania Im3 wody.
4. Ilość podgrzanej wody dla całego budynku ustalana jest w oparciu o sumę zużyć zarejestrowanych
przez wodomierze, rejestrujące zużycie wody do podgrzania, zainstalowane w poszczególnych lokalach.
5. Koszt podgrzania wody dla całego budynku ustala się na podstawie faktycznych zużyć w
poszczególnych lokalach poprzez pomnożenie ilości wody wykazanej na wodomierzu „ciepłej wody"
przez koszt podgrzania Im3 wody o którym mowa w ust. 3.
6. Rozliczenie kosztów podgrzania wody dla danego lokalu ustala się poprzez porównanie kosztu
wyliczonego w sposób określony w ust. 2 do zaliczek określonych w opłatach miesięcznych
VI. Zasady rozliczeń finansowych
§31.
1. Rozliczenie kosztów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali zostanie dostarczone
użytkownikom po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie później niż w ciągu 6 miesięcy.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia powinny być składane w siedzibie Spółki na piśmie, lub
w formie elektronicznej w terminie 14-stu dni od daty otrzymania rozliczenia.
3. Spółka rozpatruje złożoną reklamację w terminie 6-ciu tygodni od daty jej wpływu.
4. W przypadku uznania reklamacji i dokonania zmian w zakończonym już okresie rozliczeniowym,
saldo ewentualnej korekty zostanie uwzględnione w kosztach następnego okresu rozliczeniowego
danego budynku/węzła rozliczeniowego.
5. W przypadku niedopłaty wynikającej z tytułu rozliczenia kosztów ogrzewania lub ciepłej wody
użytkowej, użytkownik lokalu zobowiązany jest do jej uiszczenia w terminie 90 dni od daty
rozliczenia. Fakt wniesienia reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia niedopłaty.
6. W przypadku nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej
(uznania reklamacji), w pierwszej kolejności podlega ona kompensacie z kwotą ewentualnego
zadłużenia z tytułu użytkowania lokali, w celu ustalenia faktycznej kwoty nadwyżki.
7. Nadwyżka, o której mowa w ust. 6 księgowana jest w poczet przyszłych opłat.
8. W szczególnych przypadkach losowych, na uzasadniony wniosek użytkownika lokalu dopuszcza się
możliwość wypłaty nadwyżki. Decyzję o wypłacie podejmuje Zarząd Spółki.
VII. Postanowienia dodatkowe
§32.
Zaliczkowe opłaty miesięczne ustalane będą na podstawie kosztów zużycia ciepła w minionym okresie
rozliczeniowym z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen dostarczanej energii oraz
przewidywanych zmian warunków atmosferycznych. Zaliczkowe opłaty na c.o. mogą być zmieniane w
trakcie okresu rozliczeniowego.

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 601326 997
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia