RODO w TTBS

 

Klauzula informacyjna RODO - ogólna.

Na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Majowa 15.

2.Inspektorem ochrony danych jest Emil Girtler – tel. 44 724 64 20 - e.girtler@ttbs.com.pl

                   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

a)  art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

b)  art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych na podstawie których TTBS Spółka z o.o. wypełnia obowiązek prawny.

c)  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

d)  art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji spraw związanych z zawartą umową oraz zarządzania i administrowania nieruchomościami Administratora, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora.

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane w celu zawarcia, realizacji umowy, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów Administratora wobec danej osoby.

5.W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne, istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez czas wymagany odpowiednią kategorią archiwalną.

7.Administrator może przekazać przetwarzane dane osobowe innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa.

8.Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9.Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

10.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje osobie, której dane są przetwarzane prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna strony internetowej.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”.
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

 

Ważne telefony:

 • awarie elektryczne: 505 724 898
 • awarie hydrauliczne: 506 712 094
 • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia