Przyczyny różnic wskazań wodomierzy

 

 

Przyczyny różnic wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych, a wodomierzem głównym w budynku.

 

     Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. informuje, że różnice („niedobory”) pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego w budynku, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych występują praktycznie zawsze. Wskazują na nie przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U 2007, nr 209, poz. 1513), jak również dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady MID.
     Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu(...) nałożyła na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych obowiązek rozliczania kosztów dostawy wody i odbioru nieczystości płynnych. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża się osobę korzystającą z lokalu, z tym że suma obciążeń za wodę i kanalizację nie może być wyższa niż koszty ponoszone przez odbiorcę na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.
     Przyczyną powstawania różnic („niedoborów”) są dopuszczalne przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, graniczne błędy przyrządów pomiarowych, klasa wodomierzy, nierejestrowane przecieki, pobór wody poniżej progu rozruchu wodomierza indywidualnego (np. cieknące spłuczki, kapiące krany, itp), brak jednoczesności dokonywania odczytów, stan techniczny instalacji w budynku czy też kradzież wody. Z tych względów istnieje konieczność rozliczenia różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody. Należy zaznaczyć, że w myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w granicach ± 10%. Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie. Niepokojące są natomiast odchylenia powyżej 10%.
     Uczulamy naszych mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali swoje wodomierze w lokalach i niezwłocznie zawiadamiali o ewentualnych nieprawidłowościach. Dobrą praktyką jest kontrolowanie bieżące wskazania wodomierzy jak również stan wodomierza ze stanem wodomierza podanym w rocznych rozliczeniach. Bardzo ważne jest też utrzymywanie w sprawności armatury łazienkowej, aby wyeliminować zjawisko „cieknących spłuczek i „kapiących kranów”.
     Pomimo podejmowania przez Tomaszowskie TBS Sp. z o. o. różnych działań, w tym kontrolnych, mających na celu sprawdzenia prawidłowości działania wodomierzy, prawidłowości podłączenia urządzeń pobierających, to „niedobory” są nadal zjawiskiem występującym.
     Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić Państwa, że działania związane z kontrolą i ograniczeniem tego stanu rzeczy będą wykonywane dalej przez Spółkę, aby ewentualne „niedobory” ograniczyć do minimum.

Zarząd Tomaszowskiego TBS Spółka o.o.

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia